100Parcels.com - Warunki korzystania

Wprowadzenie

Niniejszy standardowy Regulamin znajdujący się na tej stronie powinien zarządzać korzystaniem z tej strony. Niniejszy Regulamin zostanie w pełni zastosowany i ma pełny wpływ na korzystanie z niniejszej Strony. Korzystając z tej Strony, zgodziłeś się na przyjęcie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Nie możesz używać tej Strony, jeśli nie zgadzasz się z którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej.

Osoby nieletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z niniejszej Strony.

Prawa własności intelektualnej

Poza własnymi treściami, zgodnie z niniejszymi Warunkami, 100Parcels.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej Stronie.

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję tylko dla celów oglądania materiałów zawartych na tej Stronie.

Ograniczenia

Jesteś szczególnie ograniczony, co do poniższych:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów ze Strony we wszelkich innych mediach;
  • sprzedawanie, sublicencjonowanie i/lub w inny sposób komercjonowanie wszelkich materiałów ze Strony;
  • publiczne przedstawianie i/lub pokazywanie materiałów ze Strony
  • korzystanie z niniejszej Strony w jakikolwiek sposób, który może lub może być szkodliwy dla niniejszej Strony;
  • korzystanie z niniejszej Strony w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp użytkowników do niniejszej Strony;
  • korzystanie z tej Strony wbrew obowiązującym prawom i przepisom lub w jakikolwiek sposób może zaszkodzić jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu w związku ze Stroną;
  • angażowanie się w jakiekolwiek eksplorowanie danych, gromadzenie danych, wydobywanie danych lub inne podobne działania w związku z niniejszą Stroną;
  • korzystanie z tej Strony w celu zaangażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing.

Niektóre obszary niniejszej Strony są ograniczone względem uzyskiwania dostępu dla użytkownika 100Parcels.com i mogą w dalszym ciągu ograniczać dostęp do dowolnych obszarów niniejszej Strony, w dowolnym momencie, według uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć dla tej Strony jest poufny, a Ty także musisz zachować poufność.

Twoja Treść

W niniejszym Standardowym Regulaminie tej witryny internetowej „Twoja Treść" oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które użytkownik chce wyświetlać na tej Stronie. Poprzez wyświetlanie Twojej Treści, udostępniasz 100Parcels.com nieodmienną, ogólnoświatową nieodwołalną, sublicencyjną licencję na korzystanie, odtwarzanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie ich na wszystkich nośnikach.

Twoja Treść musi być Twoją własną i nie może naruszać praw osób trzecich. 100Parcels.com zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści z niniejszej Strony w każdym momencie bez uprzedzenia.

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest "tak jak jest", ze wszystkimi usterkami i 100Parcels.com nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju związanego z niniejszą Stroną lub materiałów zawartych na tej Stronie. Ponadto, żadna z informacji zawartych na tej Stronie nie może być interpretowana jako rada.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku 100Parcels.com, ani żaden z jego szefów, dyrektorów i pracowników nie odpowiedzialności za wszelkie wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Strony, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest na mocy umowy. 100Parcels.com, włącznie z jej szefami, dyrektorami i pracownikami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne lub szczególne zobowiązania wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej Strony.

Odszkodowanie

Niniejszym zobowiązujesz się w największym możliwym stopniu 100Parcels.com do zaspokojenia wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działania, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność postanowień Umowy

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne przez obowiązujące przepisy prawa, postanowienia te powinny być usunięte bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

Zmiana Warunków

100Parcels.com dopuszcza zmiany tych Warunków w dowolnym czasie, jak uważa za stosowne, i korzystając z tej Strony użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Warunkami na bieżąco.

Przeniesienie

100Parcels.com zezwala na przypisywanie, przekazywanie i zlecanie podwykonawcom praw i/lub zobowiązań zgodnie z niniejszymi Warunkami bez powiadomienia. Nie wolno Ci przypisywać, przekazywać ani zlecać podwykonawcom jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość umowy

Warunki te stanowią całość porozumienia pomiędzy 100Parcels.com i Tobą w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.